Losy Absolwentów PSW w Białej Podlaskiej
Kierunku Informatyka

/dane ankietowe/

1. Jaka jest aktualna Pana/Pani sytuacja zawodowa?
pracuję zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów2455%
pracuję, ale moja praca nie jest związana z kierunkiem studiów25%
prowadzę własną działalność gospodarczą25%
jestem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym00%
jestem aktualnie bezrobotna/y1227%
nie pracuję z wyboru49%

Obecne miejsce zatrudnienia

2. Jaka jest wielkość Pana/Pani aktualnego miejsca pracy?
jednoosobowa działalność gospodarcza311%
firma zatrudniająca do 9 osób414%
firma mała (od 10 do 49 osób)518%
firma średnia (od 50 do 249) 725%
firma duża (powyżej 249)725%
Inne27%
3. Jaki jest charakter Pana/Pani aktualnej pracy?
zgodna z profilem, kierunkiem studiów i specjalizacją1539%
wymagająca podobnych kwalifikacji821%
zgodna jedynie z kierunkiem studiów616%
zgodna ze specjalizacją411%
zgodna jedynie z profilem studiów38%
wymagająca zupełnie innych umiejętności i kwalifikacji25%
niewymagająca wykształcenia wyższego00%
4. Czy dotychczasowa praca jest dla Pana/Pani źródłem satysfakcji zawodowej?
zdecydowanie tak1968%
raczej tak932%
raczej nie00%
zdecydowanie nie00%

Pierwsza praca

5. Jaki rodzaj umowy otrzymał/a Pan/i w pierwszej pracy?
na okres próbny720%
na czas określony720%
na czas nieokreślony720%
na zastępstwo00%
umowa zlecenie823%
umowa o dzieło617%
6. Jak poszukiwał/a Pan/Pani pierwszej pracy?
poprzez wysyłanie aplikacji1317%
poprzez ogłoszenia w Internecie/prasie2128%
skorzystałam/em z polecenia rodziny lub znajomych1520%
osobiste zgłaszanie się do pracodawców1115%
poprzez Urząd Pracy68%
poprzez udział w Targach Pracy00%
poprzez odbywane praktyki/staże68%
Inne34%

Emigracja

7. Czy planuje pan/i wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy?
tak1227%
nie1841%
trudno powiedzieć1432%

Emigracja - cel

8. Jeżeli tak, to jaki jest motyw tego wyjazdu:
uzyskanie wyższych zarobków758%
chęć podjęcia ciekawej pracy217%
zdobycie nowych kwalifikacji18%
podniesienie kwalifikacji18%
Inne18%

Rola edukacji w moim życiu

9. Czy w trakcie studiów pracował/pracowała lub podejmował/podejmowała Pan/Pani inny rodzaj aktywności poza tokiem nauczania (wolontariat, organizacje studenckie, koła naukowe itd.)?
tak2761%
nie1739%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [ogólna i specjalistyczna wiedza teoretyczna]
bardzo wysoko12%
wysoko1636%
średnio2352%
nisko37%
bardzo nisko00%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [specjalistyczna wiedza praktyczna]
bardzo wysoko25%
wysoko1330%
średnio1636%
nisko1125%
bardzo nisko12%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność pracy zespołowej]
bardzo wysoko614%
wysoko1432%
średnio1636%
nisko49%
bardzo nisko37%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji]
bardzo wysoko511%
wysoko1739%
średnio1534%
nisko49%
bardzo nisko12%
trudno powiedzieć25%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [posługiwanie się nowymi technologiami]
bardzo wysoko818%
wysoko1432%
średnio1841%
nisko25%
bardzo nisko12%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [opanowanie przynajmniej jednego języka obcego]
bardzo wysoko25%
wysoko716%
średnio2148%
nisko818%
bardzo nisko511%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność autoprezentacji]
bardzo wysoko49%
wysoko1125%
średnio1739%
nisko920%
bardzo nisko25%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność rozwiązywania problemów]
bardzo wysoko716%
wysoko1534%
średnio1534%
nisko511%
bardzo nisko12%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność przełożenia wiedzy zdobytej na studiach na działania w praktyce zawodowej]
bardzo wysoko25%
wysoko1125%
średnio1330%
nisko1534%
bardzo nisko12%
trudno powiedzieć25%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność zarządzania czasem]
bardzo wysoko12%
wysoko1739%
średnio1432%
nisko1125%
bardzo nisko00%
trudno powiedzieć12%
10. Jak ocenia Pani/Pan nabywaną w trakcie studiów wiedzę i umiejętności? [umiejętność projektowania i planowania działań]
bardzo wysoko511%
wysoko1432%
średnio1432%
nisko1023%
bardzo nisko00%
trudno powiedzieć12%
11. Czy zamierza Pan/i jeszcze się dokształcać?
tak, planuję podjąć studia uzupełniające/podyplomowe2352%
tak, planuję uczestnictwo w kursach/szkoleniach zawodowych511%
tak, planuję uczestnictwo w kursach językowych37%
nie zamierzam podejmować tego typu przedsięwzięć25%
nie zastanawiałem się jeszcze nad podjęciem decyzji o dokształcaniu49%
trudno powiedzieć716%

Metryczka

Tryb ukończonych studiów
stacjonarny3273%
niestacjonarny1227%
Płeć
kobieta25%
mężczyzna4295%
Aktualne miejsce zamieszkania
wieś1023%
miasto do 20 tys. mieszkańców716%
miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców1943%
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 818%
poza granicami Polski00%